മര്‍ദ്ദത്തിന്റെ യുണിറ്റ് ഏതാണ&#3405

മര്‍ദ്ദത്തിന്റെ യുണിറ്റ് ഏതാണ്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER: പാസ്കല്‍&nbsp

35 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *