അലൂമിനിയത്തിന്റെ അയിര് ഏത&#3405

അലൂമിനിയത്തിന്റെ അയിര് ഏത്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:ബോക്സൈറ്റ്&nbsp

34 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *