ഏറ്റവും വലിയ ചിറകുള്ള പക്ഷി ഏത&#3405

ഏറ്റവും വലിയ ചിറകുള്ള പക്ഷി ഏത്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER: ആൽബട്രോസ്&nbsp

36 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *