ലേസര്‍ കണ്ടുപിടിച്ചതാര&#3405

ലേസര്‍ കണ്ടുപിടിച്ചതാര്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:തിയോഡര്‍ മൈമന്‍&nbsp

29 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *