ദ്രാവക രൂപത്തിലുള്ള ലോഹം ഏത&#3405

ദ്രാവക രൂപത്തിലുള്ള ലോഹം ഏത്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:മെർക്കുറി&nbsp

23 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *