കർണാടക സംഗീതത്തിന്റെ പിതാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആര&#3405

കർണാടക സംഗീതത്തിന്റെ പിതാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആര്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:പുരന്ദര ദാസൻ&nbsp

24 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *