കടല്‍ സസ്യങ്ങളില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന മൂലകം ഏത&#3405

കടല്‍ സസ്യങ്ങളില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന മൂലകം ഏത്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:അയഡിന്‍  &nbsp

23 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *