കാസ്റ്റിക് സോഡ എന്നത് രാസപരമായി എന്താണ&#3405

കാസ്റ്റിക് സോഡ എന്നത് രാസപരമായി എന്താണ്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER: സോഡിയം ഹൈസ്രോക്സൈഡ്&nbsp

32 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *