എത്ര വാട്ട് ആണ് ഒരു കുതിര ശക്ത&#3391

എത്ര വാട്ട് ആണ് ഒരു കുതിര ശക്തി?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:746 വാട്ട്&nbsp

29 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *