നളന്ദ സർവകലാശാല സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് എവിടെയായിരുന്ന&#3393

നളന്ദ സർവകലാശാല സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് എവിടെയായിരുന്നു?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:പട്ന&nbsp

24 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *