എ ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈം എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് ആരാണ&#3405

എ ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈം എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് ആരാണ്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ്&nbsp

38 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *