ശിലാദിത്യന്‍ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഏത് രാജാവായിരുന്ന&#3393

ശിലാദിത്യന്‍ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഏത് രാജാവായിരുന്നു?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:ഹര്‍ഷവര്‍ധനന്‍         &nbsp

28 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *