പ്രോട്ടീൻ നിർമാണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം ഏതാണ&#3405

പ്രോട്ടീൻ നിർമാണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം ഏതാണ്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:അമിനോ ആസിഡ്&nbsp

26 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *