ആദ്യ ഭൗമ ഉച്ചകോടി നടന്നത് ഏത് വർഷമായിരുന്ന&#3393

ആദ്യ ഭൗമ ഉച്ചകോടി നടന്നത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER: 1992&nbsp

30 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *