ഭൂമി സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അകന്നു വരുന്ന ദിവസം ഏതാണ&#3405

ഭൂമി സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അകന്നു വരുന്ന ദിവസം ഏതാണ്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:ജൂലൈ

25 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *