രാസ വസ്തുക്കളുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാസവസ്തു ഏത&#3405

രാസ വസ്തുക്കളുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാസവസ്തു ഏത്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:സള്‍ഫ്യൂരിക്ക് ആസിഡ്&nbsp

28 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *