ഞാനാണ്‌ രാഷ്ട്രം എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ഫ്രഞ്ച് ഭരണാധികാരി ആരായിരുന്ന&#3393

ഞാനാണ്‌ രാഷ്ട്രം എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ഫ്രഞ്ച് ഭരണാധികാരി ആരായിരുന്നു?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:ലൂയി പതിനാലാമൻ&nbsp

378 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *