കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ കോളേജ് സ്ഥാപിക്കപെട്ടത് ഏത് ജില്ലയിലാണ&#3405

കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ കോളേജ് സ്ഥാപിക്കപെട്ടത് ഏത് ജില്ലയിലാണ്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:കോട്ടയം&nbsp

27 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *