ജമ്മു കശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നല്കുന്ന ഭരണ ഘടന വകുപ്പ് ഏത&#3405

ജമ്മു കശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നല്കുന്ന ഭരണ ഘടന വകുപ്പ് ഏത്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:ആര്ടിക്കിൽ  370&nbsp

24 total views, 2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *