ഇന്ത്യയുടെ തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യ മലയാളി ആര&#3405

ഇന്ത്യയുടെ തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യ മലയാളി ആര്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:ശ്രീ നാരായണ ഗുരു&nbsp

46 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *