രക്ത സമ്മർദം കൂടാൻ കാരണമാകുന്ന ലോഹം ഏതാണ&#3405

രക്ത സമ്മർദം കൂടാൻ കാരണമാകുന്ന ലോഹം ഏതാണ്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:സോഡിയം&nbsp

31 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *