അർജുന അവാർഡ് നേടിയ ആദ്യ കേരളീയ വനിത ആരായിരുന്ന&#3393

അർജുന അവാർഡ് നേടിയ ആദ്യ കേരളീയ വനിത ആരായിരുന്നു?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER: കെ സി ഏലമ്മ (1975

56 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *