ഏത് കപ്പലിലാണ് വാസ്കോ ഡാ ഗാമ ഇന്ത്യയില്‍ എത്തിയത&#3405

ഏത് കപ്പലിലാണ് വാസ്കോ ഡാ ഗാമ ഇന്ത്യയില്‍ എത്തിയത്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:സെന്റ്‌ ഗബ്രിയേല്‍&nbsp

26 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *