ഓസ്കാർ പുരസ്കാരം ഏത് ലോഹത്തിലാണ് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത&#3405

ഓസ്കാർ പുരസ്കാരം ഏത് ലോഹത്തിലാണ് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:ബ്രിട്ടാനിയം&nbsp

31 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *