പരീക്ഷണശാലയിൽ ആദ്യമായി അമിനോ ആസിഡ് നിർമിച്ചത് ആരായിരുന്ന&#3393

പരീക്ഷണശാലയിൽ ആദ്യമായി അമിനോ ആസിഡ് നിർമിച്ചത് ആരായിരുന്നു?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:സ്റ്റാൻലി മില്ലർ&nbsp

29 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *