ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും ദുർലഭമായി കാണുന്ന മൂലകം ഏത&#3405

ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും ദുർലഭമായി കാണുന്ന മൂലകം ഏത്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:അസറ്റാറ്റിൻ&nbsp

25 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *