ഇൽമനൈറ്റ് ഏത് ലോഹത്തിന്റെ ധാതുവാണ&#3405

ഇൽമനൈറ്റ് ഏത് ലോഹത്തിന്റെ ധാതുവാണ്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:ടൈറ്റാനിയം&nbsp

23 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *