ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ നൈട്രജന്‍ അടങ്ങിയ രാസവളം ഏതാണ&#3405

ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ നൈട്രജന്‍ അടങ്ങിയ രാസവളം ഏതാണ്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:യൂറിയ&nbsp

36 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *