ഭൂമിയുടെ ഏത് ഭാഗത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഗുരുത്വാകര്‍ഷണം അനുഭവപ്പെടുന്നത&#3405

ഭൂമിയുടെ ഏത് ഭാഗത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഗുരുത്വാകര്‍ഷണം അനുഭവപ്പെടുന്നത്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:ധ്രുവ പ്രദേശത്ത്&nbsp

22 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *