ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ പോർട്ടബിൾ കംപ്യുട്ടർ ഏതായിരുന്ന&#3393

ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ പോർട്ടബിൾ കംപ്യുട്ടർ ഏതായിരുന്നു?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:ഓസ്ബോണ്‍ 1&nbsp

22 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *