പോളിയോ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര&#3405

പോളിയോ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:ജോനാസ്  ഇ  സാൽക്&nbsp

72 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *