ഹിപ്നോടിസ് ചെയ്യാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏത&#3405

ഹിപ്നോടിസ് ചെയ്യാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏത്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:ബാര്‍ബി മ്യുറിക് ആസിഡ് &nbsp

65 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *