ഒളിമ്പിക്സ് ചിഹ്നത്തിലെ മഞ്ഞ വളയം ഏത് ഭുഖണ്ഡത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന&#3393

ഒളിമ്പിക്സ് ചിഹ്നത്തിലെ മഞ്ഞ വളയം ഏത് ഭുഖണ്ഡത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:ഏഷ്യ&nbsp

65 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *