പി എച് സ്കെയിൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര&#3405

പി എച് സ്കെയിൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:സോറൻ സൻ&nbsp

48 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *