നോണ്‍ സ്റ്റിക്ക് പാത്രങ്ങളില്‍ കോട്ടിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തു ഏത&#3405

നോണ്‍ സ്റ്റിക്ക് പാത്രങ്ങളില്‍ കോട്ടിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തു ഏത്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:ടെഫ്ലോണ്‍&nbsp

29 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *