കാർബണ്‍ ഡയോക്സൈഡ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര&#3405

കാർബണ്‍ ഡയോക്സൈഡ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:ജോസഫ് ബ്ലാക്ക്&nbsp

30 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *