ഡ്രാക്കുള എന്ന കഥാപാത്രം ആരുടെ സൃഷ്ടിയാണ&#3405

ഡ്രാക്കുള എന്ന കഥാപാത്രം ആരുടെ സൃഷ്ടിയാണ്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:ബ്രാം സ്റ്റൊക്കർ&nbsp

27 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *