ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ വാതകം ഏത&#3405

ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ വാതകം ഏത്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:ഹൈഡ്രജന്‍&nbsp

31 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *