നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ ആദ്യ ഇന്ഗ്ലീഷ് സാഹിത്യകാരൻ ആരായിരുന്ന&#3393

നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ ആദ്യ ഇന്ഗ്ലീഷ് സാഹിത്യകാരൻ ആരായിരുന്നു?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:റുഡ് യാർഡ്‌ കിപ്ലിംഗ്&nbsp

32 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *