ദേവസമാജം സ്ഥാപിച്ചത് ആരായിരുന്ന&#3393

ദേവസമാജം സ്ഥാപിച്ചത് ആരായിരുന്നു?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:ശിവ് നാരായൺ അഗ്നിഹോത്രി&nbsp

46 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *