ഗാന്ധിജി ആദ്യമായി കേരളം സന്ദര്‍ശിച്ചത് ഏത് വര്‍ഷ&#3330

ഗാന്ധിജി ആദ്യമായി കേരളം സന്ദര്‍ശിച്ചത് ഏത് വര്‍ഷം?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:1920&nbsp

29 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *