ഇന്ത്യയില്‍ ജയിലുകളില്ലാത്ത ഏക സംസ്ഥാനം ഏത&#3405

ഇന്ത്യയില്‍ ജയിലുകളില്ലാത്ത ഏക സംസ്ഥാനം ഏത്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:അരുണാച്ചല്‍  പ്രദേശ്‌&nbsp

24 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *