ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ റോബോട്ടുകളെ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാജ്യം ഏത&#3405

ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ റോബോട്ടുകളെ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാജ്യം ഏത്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:ജപ്പാന്‍&nbsp

24 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *