ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ മെഡിക്കല്‍ യുണിവേഴ്സിറ്റി എവിടെ സ്ഥാപിതമായത&#3405

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ മെഡിക്കല്‍ യുണിവേഴ്സിറ്റി എവിടെ സ്ഥാപിതമായത്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:വിജയവാഡ&nbsp

24 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *