ഉരഗങ്ങളെയും ഉഭയജീവികളെക്കുറിച്ചും പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖ ഏത&#3405

ഉരഗങ്ങളെയും ഉഭയജീവികളെക്കുറിച്ചും പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖ ഏത്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:ഹെർപ്പറ്റോളജി&nbsp

19 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *