” മദ്രാസ്‌ ഐ ” എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്ന രോഗം ഏതാണ&#3405

” മദ്രാസ്‌ ഐ ” എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്ന രോഗം ഏതാണ്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:ചെങ്കണ്ണ് രോഗം&nbsp

28 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *