299. ” ചെറുകാട് ” എന്ന തൂലികാ നാമം ആരുടെതാണ്

299. ” ചെറുകാട് ” എന്ന തൂലികാ നാമം ആരുടെതാണ്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:ഗോവിന്ദപിഷാരടി

23 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *