കമ്പ്യുട്ടിങ്ങ് യുഗത്തിന്റെ പിതാവ് എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്നത് ആര&#3398

കമ്പ്യുട്ടിങ്ങ് യുഗത്തിന്റെ പിതാവ് എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്നത് ആരെ?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:വില്ല്യം  ഷിക്കാറഡ്&nbsp

31 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *