സൈബർ സ്പേസ് എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് ആരായിരുന്ന&#3393

സൈബർ സ്പേസ് എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് ആരായിരുന്നു?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:വില്ല്യം  ഗിബ്സണ്‍&nbsp

38 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *