ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാങ്ഗ്വേജ് ഏത&#3405

ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാങ്ഗ്വേജ് ഏത്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:ഫോർട്രാൻ&nbsp

48 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *